آزمون شماره یک

لطفا فیلم را با دقت نگاه کنید و در انتها کلماتی که به خاطر سپردید را در قسمت پاسخ بنویسید

فرم آزمون

آزمون ویدئویی

دیدگاه ها بسته شده است