مشاوره

مركز آزمون سازى و استعداديابى زبان پيش قدم با بررسى اصولى و در نظر گرفتن جنبه هاى فردى و اجتماعى زبان آموزى مربوط به هر متقاضى (اعم از کودک، نوجوان و بزرگسال)، جلسات مشاوره (به مدت 30 دقیقه) به صورت حضورى و برخط (آنلاين) برگزار می کند. مشاوره توسط متخصصان حوزه آموزش زبان و روان شناسى تربيتى ارائه می شود که به رشد و تعالی فرد کمک شایانی خواهد کرد. لازم به ذکر است در حال حاضر مشاوره ها به صورت برخط انجام می شود.
خدمات این حوزه عبارتند از:
learning
مشاوره یادگیری بهتر
Teaching
‎‎‎
مشاوره تدریس موثر
statistics
‎‎‎
مشاوره تحلیل آماری
Aptitude
‎‎‎
مشاوره استعدادیابی
ExamSuccess
‎‎‎
مشاوره موفقیت در
آزمون
Test
‎‎‎
مشاوره هنجاریابی پرسشنامه و آزمون
Education
‎‎‎
مشاوره تحصیلی
و پژوهشی
Fan e bayan
‎‎‎
مشاوره زبان ورزی و
فن بیان