ثبت نوار مغزی

‎ مرکز آزمون سازی و استعداد یابی زبان پیش قدم جهت سنجش دقیق استعداد زبانی متقاضیان، افزون بر آزمون های رایج، از دستگاه ثبت نوار مغزی استفاده می کند.