استعداد و توانش تدریس زبان

واحد فناور آزمون سازی و استعدادیابی زبان پیش قدم مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد اقدام به تهیه بسته آزمون استانداردی نموده است که‌ از زوایای‌ مختلف آموزشی، روانی و اجتماعی ‌و بر اساس آخرین یافته های علمی‌ به سنجش توانش تدریس معلم‌ زبان‌ انگلیسی می‌پردازد. این بسته برای افراد زير مناسب است:

♦️ داوطلبان، دانشجویان و معلمانی که قصد تدریس دارند یا مشغول تدریس‌ زبان انگلیسی هستند و می‌خواهند سطح توانش تدریس خود را تعیین کنند‌ و نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌شان را شناسایی نمایند.
♦️ مدرسان دوره‌های تربیت مدرس (TTC) که قصد دارند اطلاعات اولیه از سطح توانش تدریس داوطلبان داشته باشند.
♦️ مدیران مؤسسات زبانی که قصد استخدام معلم زبان انگلیسی را دارند.