بسته زبان ورزی کلید موفقیت

1,000,000 ریال

(دکتر رضا پیش قدم)
Category:
Description

این بسته ۶۰ دقیقه ای شامل ۱۲ فایل صوتی با عناوین زیر می باشد:.

۱. زبان ورزی
۲. ارتباط کلامی موثر
۳. زبان ابزاری و زبان ابرازی
۴. زبان ساخته و تغییر نگرش
۵. زبامغز
۶. توجه هیجانی
۷. توجه هیجامدی
۸. زباهیجان
۹. زباهیجان در کودکان
۱۰. زباهنگ
۱۱. زبافکر
۱۲‌ زباحواس

لازم به ذکر است با هر پرداخت فایل ها را فقط یک بار می توانید دانلود کنید.