بسته بزرگسال
150000
صد و پنجاه
تست هوش چندگانه کودک
50000
پنجاه
مدیران
مدیرات
رایگان
آزمون‌سازی
300000
سیصد
بسته کودک
150000
صد و پنجاه
زبان‌شناسی
300000
سیصد
روش تدریس
500000
پانصد
معلم موفق
50000
پنجاه
زبان‌ورزی
50000
پنجاه
افزایش هوش کلامی
50000
پنجاه
بسته توانش تدریس
150000
صد و پنجاه
زبان‌درمانی و درمان زبانی
50000
پنجاه
کارگاه زبامغز
100000
صد هزار
تست هوش چندگانه بزرگسال
50000
پنجاه
دکوراسیون زبانی
100000
صد