آزمون هوش چندگانه (کودک)

1,000,000 ریال

(آزمون 10 دقیقه زمان نیاز دارد.)

Description
برای انجام آزمون هوش چندگانه کلیک کنید.

لینک آزمون فقط تا ۲۴ ساعت پس از تایید پرداخت برای شما فعال می باشد و پس از این زمان، در صورتی که آزمون را انجام نداده باشید، باید دوباره آن را خریداری کنید.