parallax background
واحد فناور‎

آزمون سازی و استعدادیابی زبان پیش ‎قدم

(مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد)‎

















دکتر رضا پیش قدم


‎‎‎

دکتر رضا پیش قدم استاد پیوسته آموزش زبان انگلیسی و استاد وابسته روان‌شناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد است. ‏ایشان دارای بیش از‌ ۱۰۰ مقاله و کتاب در حوزه‌های مختلف زبان و‌ روان می‌باشد. در سال ‏‏۱۳۸۹ پژوهشگر برتر کشور، در سال ۱۳۹۳ استاد برجسته‌ بنیاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی ‏مشهد و در سال ۱۳۹۷ استاد نمونه دانشگاه فردوسی مشهد بوده‌است. ایشان سردبیر نشریه ‏بین‌المللی جامعه، فرهنگ و زبان، موسس واحد فناور آزمون‌سازی و استعدادیابی زبان‌ پیش‌قدم ‏مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد و معاون آموزشی پیشین دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد.

parallax background

واحد فناور‎

آزمون سازی و استعدادیابی زبان پیش ‎قدم

(مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد)‎
parallax background

Pishghadam ‎

Testing and Language Aptitude Measurement Center